Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Sdružení přátel SOŠ

Sdružení přátel SOŠ

Informace o sdružení

Název sdružení: Sdružení přátel Střední odborné školy Moravské Budějovice, z. s.
Sídlo sdružení: Tyršova 365, 676 19 Moravské Budějovice
IČ: 642 71 684
Předseda sdružení: Jana Puklická
Místopředseda: Mgr. František Dubský
Hospodář: Ing. Lenka Šprinclová

Číslo bankovního účtu u České spořitelny 1523-192309 / 0800.

Finanční výhody a příspěvky pro studenty

na součásti Střední odborné školy poskytované Sdružení přátel SOŠ Moravské Budějovice, z. s.

Finanční příspěvky určené pro studenty:

1.      Příspěvek ve výši cca 300 Kč na adaptační pobyt žáků 1. ročníků
2.      Příspěvek na lyžařský výcvik ve 300 – 400 Kč pro žáky 1. ročníků
3.      Příspěvek ve výši 50% poplatku za vykonání státní zkoušky z psaní na klávesnici, příp.  příspěvek 100 Kč za vykonání zkoušky MIT
4.      Příspěvky na divadelní a filmová představení, která studenti navštíví v rámci vyučování
5.      Odměny studentům dosahujících vynikajících studijních výsledků
a.      finanční odměna 500 Kč pro studenta, který dosáhl o pololetí i na konci školního roku prospěch s vyznamenáním nebo pro studenta, jemuž byla udělena pochvala ředitele školy v průběhu školního roku
b.      finanční odměna 1 000 Kč pro studenta, který dosáhl u maturitní zkoušky prospěch s vyznamenáním
6.      Příspěvek ve výši cca 200 Kč na odborné exkurze pořádané v rámci vyučování za školní rok
7.      Příspěvek na pokrytí výdajů spojených s výjezdem studenta do zahraničí v rámci projektu financovaného Evropskou unii (výše dle možností a potřeby)

Bezplatné benefity
Žáci mají díky finanční podpoře Sdružení přátel SOŠ Moravské Budějovice, z. s. možnost bezplatně navštěvovat zájmové kroužky, které se každoročně vypisují dle zájmu studentů.

Hospodaření

Pro hospodaření sdružení platí zásady dle zákona č. 513/91 o účetnictví v platném znění. Hospodaření se uskutečňuje na základě plánu hospodaření, který každoročně sestavuje předseda sdružení a hospodář sdružení na období následujícího školního roku nejpozději
do 15. 10. a schvaluje výbor. Hospodář sdružení hospodaří s finančními prostředky dle plánu hospodaření. Změnu výdajů v plánu hospodaření v průběhu školního roku schvaluje výbor. Po skončení školního roku hospodář sestaví roční vyúčtování, které společně s novým plánem hospodaření předloží ke schválení prvnímu jednání výboru v novém školního roce.
Příjmy sdružení tvoří zejména:
a)     členské příspěvky
b)     finanční a materiální dary
c)     výnosy z akcí organizovaných sdružením
d)     dotace z veřejných rozpočtů

Základní zásady pro nakládání s příjmy:
a)     výše členského příspěvku stanoví hospodář na každý školní rok a je součástí plánu hospodaření, který schvaluje výbor
b)     informace o poskytnutých finančních prostředcích a darech nebude bez souhlasu příslušného člena zveřejňována
c)      členské příspěvky a dary, které nebudou v průběhu školního roku použity, zůstávají majetkem sdružení a mohou být využívány pro činnost i v dalších obdobích
Výdaje sdružení lze použít pouze na dosažení cílů stanovených ve stanovách.

 

Výbor sdružení

Každá třída si může zvolit jednoho zástupce třídy do výboru. Členové výboru mají právo účastnit se jednání výboru a hlasovat, přednášet návrhy a připomínky třídy k činnosti a hospodaření sdružení, požadovat vysvětlení k činnosti sdružení od předsedy sdružení a hospodáře sdružení, schvalovat plán hospodaření a změny výdajů v plánu hospodaření v průběhu roku, kontrolovat hospodaření sdružení, nahlížet do účetních záznamů a schvalovat roční vyúčtování hospodaření.
Členové výboru pak poskytují a zprostředkovávají informace o činnosti a hospodaření sdružení ve třídě, kterou zastupují.
Výbor se schází dle potřeby. Jednání výboru svolává předseda sdružení nebo nadpoloviční většina členů výboru.