Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Historie školy

Historie a současnost moravskobudějovického gymnázia do roku 1989

Moravskobudějovické gymnázium je nejstarší vzdělávací institucí ve městě, institucí s více než stoletou tradicí.
Gymnázium vzniklo z potřeby posílit české školství na jihozápadní Moravě, kde ještě na počátku 20. století byly pouze dvě české střední školy – v Třebíči a v Telči. Když byly několikeré požadavky na zřízení státní střední školy v našem městě zamítnuty, rozhodlo se tehdejší obecní zastupitelstvo zřídit reálné gymnázium vlastním nákladem. Vyučování bylo zahájeno 18. září 1911 v prostorách tehdejšího Obecního domu. Brzy bylo jasné, že gymnázium bude potřebovat vlastní nové prostory.
Město za přispění Městské spořitelny vynaložilo na stavbu nové budovy gymnázia téměř 250 000 K. Stavba byla zahájena v červnu 1913 a již v září 1914 se do nové budovy stěhovali první žáci. Také provoz školy do roku 1919, kdy gymnázium opustili první absolventi, představoval pro město velkou finanční zátěž – plných 792 815 K. Prvním ředitelem gymnázia se stal PhDr. Josef Fišer, který do našeho města přišel ve 33 letech ze Zábřehu. Položil pevné základy středního školství v Moravských Budějovicích. V roce 1919 bylo gymnázium zestátněno a městu se částečně finančně „ulehčilo“.
V průběhu prvorepublikového vývoje školy zde působila řada vynikajících pedagogů, za všechny jmenujme alespoň Františka Jecha, historika Moravskobudějovicka, městského kronikáře a kulturního činovníka.
Ani našemu gymnáziu se nevyhnula doba protektorátu a druhé světové války. Poválečná obnova gymnaziálních tradic první republiky trvala pouze do roku 1948, kdy byly pokusy o obnovu demokratického vývoje po druhé světové válce definitivně ukončeny.
V roce 1948 vzniklo z původního osmiletého gymnázia gymnázium čtyřleté. V roce 1953 byla zavedena tzv. jedenáctiletá střední škola (s osmiletou základní školní docházkou).
V roce 1960 se střední školství „osamostatnilo“ a vznikla střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ). Od konce 60. let byla školní docházka opět prodloužena na devět let a střední školy se vrátily ke čtyřletému studiu. V 70. letech bylo moravskobudějovické gymnázium zařazeno do tzv. experimentálního ověřování výuky předmětů odborné přípravy.

Historie a současnost moravskobudějovického gymnázia od roku 1989

Po roce 1989 se gymnaziální vzdělání vrací ke všeobecnému charakteru a vedle čtyřletého studia zahajuje i studium víceleté. Po zvážení všech kladů i záporů vedení školy zvolilo šestiletý studijní cyklus, který se jevil v našem regionu jako nejoptimálnější.
Rokem 1988 začíná éra mohutného stavebního rozvoje gymnázia. Nejdříve byly provedeny opravy původní budovy (sociální zařízení, podlahy, osvětlení, střecha, kanalizace aj.) a dále následovaly přípravné práce pro zahájení komplexní dostavby gymnázia. Po mnoha letech se začal naplňovat velký sen – realizovala se po etapách přístavba. 

V roce 1991 byla uvedena do provozu 1. etapa přístavby – pavilon A (kmenové učebny, laboratoř a odborná učebna biologie, učebna výpočetní techniky, kabinety a učebna administrativy), v roce 1993 následovala plynová kotelna, v roce 1996 2. etapa přístavby – pavilon C (kmenové učebny, výdejna obědů a jídelna, administrativní část, jazykové učebny, kabinety, sociální zázemí pro tělocvičnu) a konečně v roce 1997 byla dokončena tolik potřebná tělocvična. V následujících letech se realizovaly další opravy budov a úpravy interiéru a škola se vybavovala moderními učebními pomůckami. Rozsáhlé rekonstrukce se týkaly šaten, střechy budovy „A“ a kotelny, nově vznikla multimediální učebna, studentský klub, informační centrum. Tímto obrovským rozvojem školy byly vytvořeny potřebné materiální podmínky pro kvalitní výuku a vzdělávání a městu přibyla v krásném prostředí důstojná dominanta.
V roce 2011 oslavilo Gymnázium 100 let existence školy.
V současnosti se v naší škole vzdělávají studenti z moravskobudějovického regionu, ale i ze vzdálenějšího okolí.
Tradičně kvalitní úroveň našich absolventů se projevuje bezproblémovým přijetím našich absolventů k vysokoškolskému studiu, úspěšným studiem na těchto školách a rovněž i výborným umístěním v různých soutěžích a olympiádách. V hodnocení středních škol v Maturitě nanečisto, Maturitě nanečisto po 11 letech jsme se umístili v některých kategoriích na předních místech mezi všemi školami v republice. Kvalitní poskytování vzdělávacích služeb a dobré fungování školy je podloženo  inspekčními zprávami České školní inspekce.
Vedle vlastního studia se naši studenti věnují i dalším aktivitám v oblasti sportovní, jazykové, odborné, charitativní i kulturní. Úspěšně se rozvíjí mezinárodní spolupráce v rámci projektů.
Dne 1. července 2004 byla sloučena Střední odborná škola Mor. Budějovice s Gymnáziem Moravské Budějovice. Název sloučené školy je Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365. Do školního roku 2013/2014 probíhala výuka v původních školních budovách každé součásti školy. Od 1. 9. 2014 dochází k přestěhování Střední odborné školy do budovy Gymnázia na Tyršově ulici.

Historie Střední odborné školy

Rok 1990
Zřízení Rodinné školy při SOU zemědělském Moravské Budějovice. Studium zahájeno v jedné třídě.
Rok 1991
Dne 1. září vznik Rodinné školy, jako rozpočtové organizace. IČO 44065485. Sídlo školy v budově Tovačovského sady 79, Moravské Budějovice společně s SOU zemědělským. Ředitel Ing. Karel Klumpar. Studium zahájili studenti ve dvou třídách.
Rok 1993
Změna subjektu na příspěvkovou organizaci, částečná výuka v budově na ulici Pražská 104.
Rok 1994
Od 1. května pověřena vedením školy Ing. Marie Čejková.
Rok 1995
Specifikace studia. Rodinná škola je koncipována jako čtyřletá se zaměřením na sociální služby, ekonomicko-administrativní služby a veřejnosprávní služby. Realizováno jednoleté pomaturitní studium Veřejnoprávní a administrativní.
Škola realizuje kurzy vzdělávání dospělých. Vlastní akreditace na základy obsluhy PC, jednoduché a podvojné účetnictví s využitím PC, sekretářská praxe a psaní na stroji.
Rok 1996
Dne 1. září změna názvu školy na Střední odborná škola, Pražská 104. Rozšíření nabídky o studijní obor Veřejnoprávní činnost. Ředitelkou jmenována Ing. Marie Čejková. Škola se stěhuje do nových prostor do budovy ulice Pražská 104 a dostává dotaci na svoje prvovybavení. Kromě jiného je vybudována zásluhou Mgr. Niederhafnera učebna VT s tehdy velmi kvalitními PC P100 propojenými v síti. Jako jedna z prvních v okrese je škola připojena k internetu (64 kbps s garancí 8 kbps). Zahájeno dálkové studium oboru Veřejnoprávní činnost.
Rok 1997
Dne 31. října odchází dosavadní ředitelka školy Ing. Marie Čejková. Do konkurzního řízení vede školu PhDr. Hana Škodová.
Rok 1998
Na základě konkurzu se ředitelem školy stává Ing. Stanislav Šťáva. Rozšíření nabídky studia o obor Sociální péče. Ke studiu jsou od této doby přijímáni uchazeči po jedné třídě Veřejnoprávní činnosti a Sociální péče. Ve škole je otevřeno informační centrum pro studenty i učitele.
Rok 1999
Maturuje poslední třída oboru Rodinná škola. Vyučuje se pouze ve studijních oborech Veřejnoprávní činnost a Sociální péče. Vlivem změn ve studijním zaměření školy dochází za přispění majitele budovy SOUz Mor. Budějovice k vytvoření dvou velkých učeben a rekonstrukci učebny vaření na učebnu jazykovou.
Rok 2000
Hlavní pozornost věnována rozvoji oboru Sociální péče.
Rok 2001
Reorganizace školství v ČR, škola dostává nového zřizovatele, kraj Vysočinu. Jsou první absolventi oboru Veřejnoprávní činnost. Vzniká klub Sluníčko pro handicapovanou mládež moravskobudějovického regionu.
Rok 2002
První absolventi oboru Sociální péče. Výrazné zapojení do grantových řízení (získaná částka 515 000 Kč). V učebně psaní na stroji jsou psací stroje nahrazeny počítači.
Rok 2003
Dochází k inovaci učebny VT, nahrazované počítače jsou umístěny do jednotlivých tříd. Realizován mezinárodní projekt Grundtvig II. Rozšířeny aktivity pro veřejnost – kurzy arteterapie, muzikoterapie a komunikačních dovedností. Pro pracovníky státní správy kurz Vstupní vzdělávání.
Rok 2004
Škola získává Statut informačního centra. Dne 1. července dochází ke sloučení s Gymnáziem Moravské Budějovice. Střední odborná škola se stává součástí Gymnázia a Střední odborné školy, Tyršova 365.