Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Školní poradenské pracoviště

 

Potřebuješ poradit se studiem?

Potřebuješ se svěřit se s nějakým problémem?

Prostě potřebuješ pomoc?

Tým pedagogů a odborníků z praxe, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy Ti nabízí svoji pomoc.

Zajišťujeme poradenské služby žákům, třídním kolektivům, rodičům a pedagogům školy – vždy podle potřeb, a to zejména při:

 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • prevenci a řešení negativních jevů ve škole, ve třídě či v rodině
 • kariérovém poradenství spojujícím vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.
 • podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.
 • průběžném vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodické podpoře učitelů při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

Výchovná poradkyně

SŠŘS Mgr. Leona Štáblová

Mgr. Leona Štáblová

568408066
kabinet sociální činnosti č. 134

Konzultační hodiny pro žáky: 
pondělí 14:30 - 16:30 po předchozí domluvě, akutní případy ihned
Konzultační hodiny pro rodiče: 
pondělí 16:30 - 17:30 po předchozí domluvě

Kariérová poradkyně

SŠŘS Mgr. Květa Bretšnajdrová

Mgr. Květa Bretšnajdrová

568 408 059
kabinet dějepisu č. 29

Konzultační hodiny:

dle předchozí domluvy

Školní metodička prevence

SŠŘS Mgr. Michaela Dohnálková

Mgr. Michaela Dohnálková

568 408 059
kabinet dějepisu č. 29

Konzultační hodiny:

dle předchozí domluvy, akutní případy ihned

Školní psycholožka

SŠŘS Mgr. Veronika Dohnalová

Mgr. Veronika Dohnalová

568 408 058
kabinet č. 40

Konzultační hodiny:

pondělí 12:00 - 16:00 dle emailové objednávky, akutní případy ihned

Případně využijte tyto možnosti:

Linka bezpečí – 116 111, email: pomoc@linkabezpeci.cz

Rodičovská linka – 606 021 021, email: pomoc@rodicovskalinka.cz