Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Školní poradenské pracoviště

 

Potřebuješ poradit se studiem?

Potřebuješ se svěřit s nějakým problémem?

Prostě potřebuješ pomoc?

Tým pedagogů a odborníků z praxe, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy Ti nabízí svoji pomoc.

Zajišťujeme poradenské služby žákům, třídním kolektivům, rodičům a pedagogům školy – vždy podle potřeb, a to zejména při:

 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • prevenci a řešení negativních jevů ve škole, ve třídě či v rodině
 • kariérovém poradenství spojujícím vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.
 • podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.
 • průběžném vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodické podpoře učitelů při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

Výchovná poradkyně

SŠŘS Mgr. Leona Štáblová

Mgr. Leona Štáblová

568408066
kabinet sociální činnosti č. 134

Konzultační hodiny pro žáky: 
pondělí 14:30 - 16:30 po předchozí domluvě, akutní případy ihned
Konzultační hodiny pro rodiče: 
pondělí 16:30 - 17:30 po předchozí domluvě

Kariérová poradkyně

SŠŘS Mgr. Květa Bretšnajdrová

Mgr. Květa Bretšnajdrová

568 408 059
kabinet dějepisu č. 29

Konzultační hodiny:

dle předchozí domluvy

Školní metodička prevence

SŠŘS Mgr. Michaela Dohnálková

Mgr. Michaela Dohnálková

568 408 059
kabinet dějepisu č. 29

Konzultační hodiny:

dle předchozí domluvy, akutní případy ihned

Školní psycholožka

SŠŘS Mgr. Veronika Dohnalová

Mgr. Veronika Dohnalová

568 408 058
kabinet č. 40

Konzultační hodiny:

pondělí 12:00 - 16:00 dle emailové objednávky, akutní případy ihned

Něco tě trápí, ale chceš zůstat v anonymitě?

Naše škola využívá platformu Nenech to být (NNTB), která slouží jako anonymní online schránka důvěry. Skrze NNTB můžeš upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod. Tvůj podnět budou řešit pracovnice ŠPP. Pokud ve formuláři neuvedeš své jméno, zůstáváš v anonymitě.

 

PODNĚTY PIŠTE ZDE

Případně využijte tyto možnosti:

Linka bezpečí – 116 111, email: pomoc@linkabezpeci.cz

Rodičovská linka – 606 021 021, email: pomoc@rodicovskalinka.cz