Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Odborná praxe oborů SOŠ

ODBORNÁ PRAXE STUDIJNÍHO OBORU 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Odborná praxe žáků oboru veřejnosprávní činnost je vykonávána na pracovištích veřejné správy, zejména na městských úřadech obcí s rozšířenou působností a okresních soudechCílem odborné praxe je vytvořit u žáků ucelený obraz o činnosti orgánů státní správy a samosprávy. V rámci odborné praxe mají žáci možnost poznat činnost různých resortů státní správy a samosprávy a účastnit se pracovních porad a zasedání. Zároveň si tak ověří teoretické znalosti získané při výuce odborných předmětů v praxi. Vztahy mezi školou a organizací, v níž se koná odborná praxe, se zajišťují smluvně. Souvislou třítýdenní odbornou praxi vykonávají žáci 3. a 4. ročníku denního studia. Žáci 3. ročníku se během odborné praxe seznámí s charakterem pracovišť, pracovními podmínkami a režimem, s etickými a specifickými pracovně právními požadavky na zaměstnance státní správy. Naučí se prakticky orientovat v organizaci a řízení veřejné správy a administrativě. Cílem odborné praxe žáků 4. ročníku je navázat na zkušenosti získané z předchozí praxe a připravit se tak k vykonání praktické maturitní zkoušky.

Odborná praxe probíhá například na těchto pracovištích:

Městský úřad Moravské Budějovice
Městský úřad Znojmo
Městský úřad Třebíč
Městský úřad Dačice
Městský úřad Jemnice
Městský úřad Telč
Okresní soud Znojmo
 

ODBORNÁ PRAXE STUDIJNÍHO OBORU 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

Odborná praxe, zaměřená na pečovatelskou činnost je směřována do sociálních zařízení, kde pod odborným vedením žáci uplatňují teoreticky získané poznatky do praxe. Odborná praxe je nedílnou součástí odborné přípravy, která též napomáhá při formování žádoucích osobnostních vlastností pracovníka v sociálních službách. Praxe utváří žádoucí postoje ve vztahu k ostatním spoluobčanům, rozvíjí schopnost jednat s lidmi (nejen s klienty, ale též se spolupracovníky). Důraz je kladen na samostatné jednání a postupné seznamování se s jednotlivými organizacemi a pracovními místy, kde by mohli studenti po absolvování studia nastoupit do zaměstnání.

Odborná praxe je rozložena do třetího a čtvrtého ročníku.

Ve třetím ročníku probíhá souvislá praxe 3 týdny na jaře. Výběr pracovišť je ponechán na studentech, kteří se rozhodují podle svých možností a zájmu. Jsou jim pouze doporučeny okruhy organizací, na které by se měli ve výběru zaměřit. Ve čtvrtém ročníku probíhá průběžná praxe 1x týdně v délce trvání 4 pracovních hodin. + ½ hodinová pauza.

Praxe se uskutečňuje v těchto zařízeních:

 • ÚSMĚV– Stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením v Třebíči. Toto zařízení je určeno lidem s mentálním a kombinovaným postižením, starším 15 let, výjimečně mladším, kteří mají zájem setkávat se s přáteli, zajímavě využít svůj čas a rozvíjet své znalosti a dovednosti. Žáci se během praxe seznamují a podílejí na denních aktivitách, které toto zařízení nabízí.
 • DŮM SV. ANTONÍNA v Moravských Budějovicích je církevní zařízení, které zabezpečuje základní sociální služby, ošetřovatelskou, zdravotní a duchovní péči potřebným lidem v seniorském věku. Jedná se především o klienty, kterým zdravotní a sociální stav již neumožňuje samostatnou existenci. Dále je poskytována služba i zdravotně postiženým, pobírajícím invalidní důchod.
 • DENNÍ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ PRO DĚTI A MLÁDEŽ v Třebíči poskytuje komplexní poradenskou činnost, rehabilitační péči a výchovně vzdělávací program uživatelům s poruchami hybnosti a opožděným psychomotorickým vývojem po stránce léčebné, preventivní, psychologické, logopedické, ortoptické a sociální formou denního pobytu. Stacionář má  dvě oddělení. I. oddělení ,,Kuřátek‘‘ je pro děti ve věku od 2 do 12-ti let. II. oddělení ,,Medvědů‘‘ je oddělení pro mládež a dospělé.
 • DIAKONIE ČCE MYSLIBOŘICE je nestátní nezisková organizace, která poskytuje péči zejména seniorům, kteří již nemohou sami zvládnout některé ze základních sebeobslužných činností. Péči poskytuje též nemocným, kteří trpí Alzheimerovou chorobou.
 • PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Města Moravské Budějovice poskytuje pečovatelské služby tak, aby dospělé osoby, žijící na území města Moravské Budějovice, které mají sníženou soběstačnost a jejichž sociální situace vyžaduje pomoc a podporu další fyzické osoby, mohly co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí svého domova.
 • MŠ Jabula Moravské Budějovice je moderní mateřská škola rodinného typu vybudovaná na křesťanských základech, s celkovou kapacitou 50 dětí předškolního věku.
 • MŠ Šafaříkova v Moravských Budějovicích je jednou ze tří státních mateřských škol v Moravských Budějovicích, která poskytuje své služby dětem předškolního věku.
 • IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o. patří mezi nejmodernější sociální zařízení v Kraji Vysočina. V současné době poskytuje dvě sociální služby a to, domov se zvláštním režimem a pobytovou odlehčovací službu. Centrum nabízí nepřetržitou odbornou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou. Kromě této péče poskytujeme také širokou škálu doplňkových služeb a bohatý výběr volnočasových aktivit.

Ve čtvrtém ročníku mají žáci také praxi souvislou, a to 3 týdny v prosinci. Tato praxe probíhá opět podle výběru žáka. Jeden týden žák směřuje praxi na oddělení, ve kterém bude maturovat.

DOSAVADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZABEZPEČENÍ ODBORNÉ PRAXE OBORU VZDĚLÁNÍ 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

 • Oblastní Charita Třebíč- všechna zařízení
 • Orgány veřejné správy zaměřené na sociální oblast v mikroregionu
 • Domov pro seniory Třebíč- ulice Koutkova a Kubešova
 • Denní RHB stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež V Třebíči
 • Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích
 • Ústav sociální péče Jinošov
 • DD Třebíč- manž. Curieových
 • Domov odpočinku ve stáří v Myslibořicích, Diakonie ČCE
 • Dětský domov v Budkov, Jemnice, Hrotovice
 • LDN v Moravských Budějovicích
 • Domov se zvláštním režimem v Nových Syrovicích
 • MŠ Jabula Moravské Budějovice
 • MŠ Šafaříkova Moravské Budějovice
 • Dům sv. Anežky Velký Újezd
 • MŠ Třebíčská Náměšť nad Oslavou
 • Domov pro seniory Hostim
 • Střed Moravské Budějovice
 • Pečovatelská služba Moravské Budějovice, Jemnice, Jaroměřice nad Rokytnou, Znojmo
 • IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o.

Pokud si žák nevybere z těchto zařízení, má možnost si domluvit praxi individuálně, podle svého zájmu, případně bydliště aj. Pokud praxi schválí příslušné pracoviště, uzavře škola s tímto zařízením smlouvu o zajištění odborné praxe.