Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

I-KAP

Učíme se ze života pro život

Ve školních letech 2018/19 a 2019/20 škola realizovala projekt Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život

Doba realizace projektu:15. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

V rámci projektu byly do výuky zařazovány transferové metody rozvíjející jazykové kompetence a IT dovednosti v ostatních předmětech a aktivizační metody zaměřené na kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a kompetence polytechnické výuky. Studenti navštěvovali Přírodovědný kroužek a Kroužek robotiky. K těmto účelům škola nakoupila některé nové pomůcky, např.:

 • robotické Lego Mindstorms
 • 3D knihovny Corinth
 • měřící sondy Pasco
 • tablety

Celkový rozpočet projektu pro naši školu přesáhl 700 000 Kč.

Videa pořízená v rámci projektu můžete vidět na našem YOU TUBE kanálu.

Ve školních letech 2021/22 a 22/23 škola navazuje projektem Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Z projektu bude mimo jiné pořízeno:

 • elektronické mikroskopy
 • simulátory stáří
 • 3D tiskárny
 • mikroroboty
 • meřící sada Vernier
 • grafické tablety
 • chytrá zeď
 • notebooky
 • dataprojektory
 • tablety